Gatvių paieška

Pvz. Savanorių
Seniūnijos
Z. Sierakausko gatvė

Zigmantas SierakauskasZigmantas Sierakauskas (mirė 1863 m. birželio 15 d.) – vienas 1863 metų sukilimo vadų.

Z. Sierakausko tėvas žuvo 1831 m. sukilime. Sunkiai išėjęs vidurinį mokslą, Zigmantas baigė Peterburgo universitetą ir ten suartėjo su radikalių pažiūrų studentais. Atostogas praleisdavo giminių dvare Lietuvoje, matė valstiečių vargus. Tarnavo carinėje armijoje. Revoliucinių organizacijų išsiųstas užsienin ištirti, ar yra galimybių gauti paramą sukilimui, buvo rusų susektas ir suimtas. Be teismo sprendimo grandinėmis pėsčias buvo išvarytas į Kirgizijos stepes. Ten sunkiai gyvendamas įgijo vyresnybės pasitikėjimą, atgavo laisvę ir karininko laipsnį, buvo pasiųstas į Peterburgo karo akademiją. Baigęs mokslus buvo paskirtas į vyriausiąjį štabą.

Gerų manierų, kalbantis prancūziškai, buvo priimtas aukščiausiuose elito draugijose, caro rūmuose. Kadangi rusų inteligentija tuomet buvo liberali, tai jis nesivaržydamas propagavo luomų ir baudžiavos panaikinimą, humanistines idėjas. Antrąkart išsiųstas tarnybos reikalais užsienin, lankėsi pas A. Gerceną, Dž. Garibaldį, pas Napoleoną III prašė paramos sukilimui, bet gavo miglotus pažadus.

1863 m. grįžęs Lietuvon, sukilėlių prašomas ėmėsi karo vadovo pareigų. Lankė stovyklas, organizavo jaunimą, kėlė viltį ir entuziazmą. Pirmosios kovos su rusais įvyko ties Raguva ir buvo sėkmingos. Tačiau vėliau 3000 rusų armijos apsuptas buvo sužeistas, pateko nelaisvėn, nugabentas į Vilniaus kalėjimą. Pakartas generalgubernatoriaus M. Muravjovo įsakymu Lukiškių aikštėje. Šeima suimta ir ištremta į Samarą.

Kitas žymus 1863 metų sukilimo veikėjas buvo Konstantinas Kalinauskas.

Vilniuje yra Z. Sierakausko gatvė.
Kitų Vilniaus gatvių pavadinimų reikšmės


Kitos gatvės Naujamiesčio seniūnijoje


Daugiau...


Vilniaus katalogas   Įmonės įtraukimas   Kontaktai